Latitude withStyle specialiseert zich in het ontwerpen en uitvoeren van reizen op niveau.

Onze reizen zijn geen  ‘out of the box’  producties: onze service gaat erg ver om de reis van je dromen te ontwerpen. Wij ontwerpen maatwerkreizen voor gasten met hoge verwachtingen die prijs stellen op unieke reiservaringen.

Uiteraard bent je als reiziger verzekerd van een gedegen back-up; 24/7 alarm service en een wereldwijd netwerk.

René de Brouwer

Deelnemer van: VVKR

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Latitude withStyle, een activiteit van de withStyle group of Companies, is aangesloten bij de branchevereniging VVKR.  Deze vereniging van ervaringsdeskundigen staan voor een persoonlijke benadering en zijn gericht op kleinschalig toerisme. U reist in kleine groepen of op individuele basis en overnacht in vaak authentieke accommodaties op unieke locaties.

Specialisten
De reisspecialisten die aangesloten zijn bij het VVKR onderscheiden zich door hun betrokkenheid en expertise. Of dit nu een bijzondere trektocht is in de Himalaya, een wandelarrangement in Engeland, een stedentrip naar Parijs of een safari in Afrika. We vertegenwoordigen een rijk geschakeerd aanbod op vele bestemmingen.

Een bezoek aan het reisportaal, waar u zoekt op bestemming, thema en soort reis, is dan ook de perfecte start van uw vakantie.

Garantie geregeld
Alle bij de VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat u in geval van faillissement uw reisgeld terug kan claimen. Een groot aantal organisaties geeft ook op haar niet-pakketreizen garantie. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin u kan vinden voor welke reizen de garantie geldt.

Aangesloten bij: GGTO

Stichting Garantiefonds GGTO

Latitude withStyle, een activiteit van de withStyle Group of Companies is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO) onder nummer 1230.

Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de op deze internetsite en Latitude withStyle’ gepubliceerde reizen onder de garantie van GGTO.

Garantie
De Stichting GGTO staat ervoor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt.

Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie.

Terugreis
Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Latitude withStyle

Voor welke doeleinden verwerkt Latitude withStyle uw persoonsgegevens?

De door de betrokkene (opdrachtgever/reiziger) verstrekte persoonsgegevens worden door Latitude withStyle verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, inbegrepen het doorgeven van gegevens aan partijen die logischerwijze betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld: de luchtvaartmaatschappij, de accommodatieverschaffer, de lokale operator, de verzekeringsmaatschappij of de door Latitude withStyle aangewezen eerste aanspreekpunt bij het uitvoeren van de overeenkomst). Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling met persoonsgegevens, onder meer verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending.

Voorts worden de persoonsgegevens naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer doorgegeven aan partijen die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst doch op enigerlei wijze (direct of indirect), en voor de betrokkene kenbaar, betrokken zijn bij het doen van het aanbod door Latitude withStyle. Bijvoorbeeld de onderneming waar Latitude withStyle mee samenwerkt bij het aanbieden van het desbetreffende product c.q. de desbetreffende dienst of de onderneming die de website exploiteert waar een link is opgenomen naar de site van Latitude withStyle, via welke link de betrokkene terecht is gekomen op de site van Latitude withStyle en aldaar een overeenkomst met Latitude withStyle is aangegaan. De rechtsgrond van deze verwerking is dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Latitude withStyle, te weten: het onderbouwd, en voor deze partijen controleerbaar, kunnen afleggen van rekening en verantwoording terzake de samenwerking. Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld die terzake de gezondheid, zullen door Latitude withStyle echter niet aan deze partijen worden verstrekt.

Indien verzocht wordt om informatiemateriaal zal Latitude withStyle de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) verwerken voor toezending van het verzochte.

Latitude withStyle, alsmede de partij die door Latitude withStyle is aangesteld als eerste aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten Latitude withStyle voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) te gebruiken voor toekomstige mailing.

Indien van toepassing zullen de gegevens worden verwerkt in het kader van de nakoming van een wettelijke verplichting. In toenemende mate zijn Latitude withStyle (inbegrepen degene van wiens diensten Latitude withStyle gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst) en/of de feitelijke dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij) verplicht om aan de diverse autoriteiten wereldwijd, met name de douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van de reiziger (vooraf) mee te delen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een reis wordt geboekt met een overstapplaats of eindbestemming in de USA of Canada. Dit doorgeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid.

Tenslotte kunnen de gegevens door Latitude withStyle worden verwerkt voor historische en statistische doeleinden.

 De wijze van verwerking

Latitude withStyle zal zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.

Latitude withStyle zal de gegevensverwerking passend, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens, beveiligen.

 

Beveiliging

Onze website en online formulieren zijn beveiligd middels SSL encryptie. Dit betekent dat data van en naar uw computer versleuteld worden verzonden. Alle onderdelen waar u privé gegevens, creditcard gegevens etc. invoert zijn beveiligd.

U kunt de beveiliging controleren in de betreffende browser.

 

Gebruik van de site (Cookies)

De website van Latitude withStyle kan anoniem worden geraadpleegd. Tijdens het raadplegen worden geen gegevens verzameld die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van de site. Statische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de site worden wel verzameld. Alleen als via de site informatiemateriaal wordt aangevraagd of producten/diensten van Latitude withStyle worden afgenomen worden persoonsgegevens verwerkt. Bij het bezoek van (delen van) de site is het voor het technisch functioneren van bepaalde functies noodzakelijk dat er een cookie op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De cookie bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

 

Doorklikken naar andere sites

Op de site van Latitude withStyle wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van derden. Latitude withStyle is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites (inbegrepen de door die derden gehanteerde privacyregelingen). Aan te raden is om kennis te nemen van het beleid van deze niet-Latitude withStyle-sites terzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, daar de voorwaarden kunnen afwijken van het beleid van Latitude withStyle.

 

Inzage door de betrokkene in de wijze waarop diens persoonsgegevens zijn verwerkt

Latitude withStyle zal de betrokkene op diens verzoek informeren omtrent de wijze waarop de gegevens zijn verwerkt. De betrokkene dient daartoe een informatieverzoekformulier bij Latitude withStyle op te vragen.

 

Het corrigeren van verwerkte persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om correctie van de verwerkte persoonsgegevens. De betrokkene dient daartoe een correctieformulier bij Latitude withStyle op te vragen.

 

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Latitude withStyle of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Latitude withStyle of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, dan is het Latitude withStyle toegestaan de persoonsgegevens te verwerken, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de betrokkene verzet aantekenen tegen deze verwerking. De betrokkene dient daartoe een beëindigingsverzoekformulier bij Latitude withStyle op te. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet zal Latitude withStyle beoordelen of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is zal Latitude withStyle terstond de verwerking staken.

 

Het maken van bezwaar tegen de verwerking voor mailing

Latitude withStyle, alsmede de partij die door Latitude withStyle is aangesteld als eerste aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten Latitude withStyle voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) te gebruiken voor toekomstige mailing. De betrokkene heeft alsdan op ieder moment de mogelijkheid verdere mailing stop te zetten (“opt-out”). De verwerking van persoonsgegevens voor mailing zal terstond na ontvangst van het beëindigingsverzoekformulier plaatsvinden. Indien de mailing door betrokkene per e-mail wordt ontvangen wordt in de regel in de mailing aan de ontvanger de mogelijkheid geboden zich per e-mail af te melden voor verdere ontvangst.